Välkommen till oss
på Nordiska Skatt

Vi är ett oberoende skatterådgivningsföretag vars gemensamma historia rymmer många års erfarenhet som skattekonsulter och skatteansvariga för multinationella företag. Hos oss finner du en kunskap och erfarenhet som du har svårt att finna även hos större företag.

Skatt, skatt, skatt. Skatter, skatter och skatter. Har du känt att det är svårt och besvärligt? Aldrig använt en skattejurist, skattekonsult eller skatterådgivare, känt en skattekonsult, skattejurist eller skatterådgivare eller träffat en skattekonsult, skattejurist eller skatterådgivare men känt behov av en skattejurist, skattekonsult eller skatterådgivare samt skatteråd eller skatterådgivning? En skattekonsult, skattejurist och skatterådgivare som kan hjälpa dig. Aldrig fått ett skatteråd eller skatterådgivning av en skattekonsult, skattejurist eller skatterådgivare men behövt dem. Skatteråd från en skattejurist, skattekonsult eller skatterådgivare som löser dina problem och ger dig mera pengar över.Bolagsskatter, personalens skatter, moms, dina egna skatter (inkomstskatt, fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, reavinstsbeskattning, förmånsbil, köpa fastighet, sälja fastighet, sälja bolag, köpa bolag). En oerhörd mängd skatter och beskattning att hålla reda omega replica sale på för dig och ditt företag. Nordiska Skatt är ett skatterådgivningsföretag bestående av skattekonsulter, skattejurister och skatterådgivare som har en bakgrund som antingen skattejurister eller skatteekonomer. Vi tillhandahåller skatteråd, skattehjälp, skatterådgivning och skattekonsultationer till såväl små, medelstora som multinationella företag som har behov av skatterådgivare, skattekonsulter eller skattekonsulter och skattekonsultationer avseende svensk företagsbeskattning, internationell företagsbeskattning eller av skattekonsulter, skattejurister eller skatterådgivare och skatterådgivning beträffande andra skatter eller skatteområden såsom moms (mervärdeskatt), personbeskattning, deklarationer, fastigheter och fastighetsbeskattning, skog och skogsbeskattning,
transaktioner (köp eller försäljning av bolag, verksamheter eller fastigheter),
stämpelskatt, fastighetsskatt, skatteeffektiva finansiella lösningar,etableringar,
leasing,cross-border, internationella och nationella strukturer samt andra former av skatteeffektiva strukturer och lösningar,internprissättning (transfer pricing)

Grundarna till Nordiska Skatt, vilka båda är skattejurister, skattekonsulter och skatterådgivare har båda en lång erfarenhet från arbete som skattekonsulter, skattejurister och skatterådgivare vid ”de stora” revisionbyråernas skatteavdelningar och som skattechefer inom Volvo resp ICA koncernerna. Dessa skattejurister, skatterådgivare och skattekonsulter har dessförinnan varit verksamma vid skattedomstolar och skattemyndigheter.
Vad gäller våra egna skatterådgivares, skattejuristers och skattekonsulters skatteerfarenhet och skattekompetens, och Nordiska Skatts skattekompetens, kan man vidare säga att det är skillnad på skatter och skatter. På advokatbyråer och skattebyråer. På skattebyråer och skattebyråer. På skattekonsulter och skattekonsulter och på skatterådgivare och skatterådgivare samt på skattejurister och skattejurister. I skatteutbildning, i skatteerfarenhet, i skattekunskap mm. Och i detta avseende får du svårt att hitta kunnigare och mer erfarna skattekonsulter, skattejurister och skatterådgivare ens bland de stora skatterådgivningsföretagen.

Såvitt gäller Nordiska Skatt och våra skatterådgivares, skattejuristers och skattekonsulters sätt att arbeta kan man säga följande. I rolex replica våra skattekonsulters, skattejuristers och skatterådgivares skatterådgivning utgår skattekonsulterna, skattejuristerna och skatterådgivarna alltid från dina förutsättningar och mål. Din skattekompetens kompletteras med våra skattekonsulters, skattejuristers och skatterådgivares egen skattekompetens i vår skatterådgivning. Din skatt är vår skatt. Våra skatteråd och vår skattehjälp, skattekonsulter, skattejurister och våra skatterådgivare hjälper dig att får mera över och att sova bättre. Kontakta Nordiska Skatt, våra skatterådgivare , skattejuristeroch skattekonsulter för skatterådgivning som hjälper dig och din affär.

Tax, tax, tax. Taxes, taxes and taxes. Ever felt that it is difficult and cumbersome? Never used a tax advisory firm or tax advisory company,a tax advisor tax lawyer or tax consultant, known a tax advisory fir, or tax advisory company, a tax advisor, tax lawyer or tax consultant or met a tax advisory firm or a tax advisory company, a tax advisor, tax lawyer or tax consultant but felt a need for a tax advisory firm, a tax advisory company, a tax advisor, tax lawyer or tax consultant. Never got a tax advise or tax advisory services from any tax advisory firm, tax advisory replica watches sale company, tax advisor, tax lawyer or tax consultant but wanted and needed them.Tax expertise, tax advise from a tax advisory firm or a tax advisory company, a tax lawyer, tax consultant or oyher tax advisor that helps you and increase your bottom line. About coporate tax, company tax, payroll tax, VAT, individual tax (income tax, withholding tax, capital gains tax, wealth tax, real estate tax, transfer tax, financial tax, you’re your company, sell your estate). The list is never ending.Nordiska Skatt is a tax advisory firm and tax advisory company with tax advisors, tax lawyers and tax consultants who have a background as tax lawyers, tax advisors and tax consultants. We provide tax advise and tax advisory services through our tax advisors, tax lawyers and tax consultants to small medium-size as well as multinational companies which has a need for tax advisors, tax lawyers or tax consultants and tax advise and tax advisory services as regards Swedish corporate taxation, international taxation or tax advisors, tax lawyers or tax consultants and tax advise or tax advisory servicessas regards other taxes or areas of taxation such as VAT (value added tax),individual taxation and expatriate taxation,income tax returns and other tax returns,real estate and real estate taxation,forest and pulp and taxation of forest and pulp industries,transactions, merger and acquisitions,transfer tax,real estate tax ,tax efficient financial structures,establishments, inbound investments andoutboundinvestments,leasing,cross-border and domestic structuring and,other tax efficient structures and solutions,transfer pricing.

The founders of Nordiska Skatt whom both are tax lawyers, tax consultants and tax advisors, have long experience as tax advisors, tax lawyers and tax consultants from providing tax advise and tax advisory services with tax departments of the Big 4 audit firms as well as in roles and capacities as tax directors of multinational companies (Volvo and ICA groups). All these tax advisors, tax lawyers and tax consultants have a background with tax courts and tax administration. As regards our tax advisors, tax lawyers and tax consultants personal tax experience and tax skills in providing tax advise and tax advisory services and Nordiska Skatt’s experience and tax skills in providing tax advise and tax advisory services the following may be said. There are differences between taxes and taxes, between tax lawyers and tax lawyers and between tax advisors and tax advisors and between tax consultants and tax consultants. As concerns tax experience, tax knowledge and tax training. In this respect you will have difficulties finding more tax experience and tax skills among the tax advisors, tax consultants and tax lawyers even in the largest tax advisory firms.

When Nordiska Skatt and our tax replica watches lawyers, tax consultants and tax advisors provide tax advisory services and tax advise our tax advisors, tax lawyers and tax consultants always take as a starting point the objectives and conditions of your business. Your own tax experience and tax skills will be complemented by our tax advisors, tax consultants and tax lawyers own tax experience and tax skills. Your tax is our tax. Our tax advisors, tax consultants, tax lawyers and tax advise helps you improve your bottom line and to sleep at night. Contact Nordiska Skatt and our tax advisors, tax consultants and tax lawyers for tax advise or other tax advisory services.